Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/alawieclaw/przedszkole12nowasol.pl/wordpress/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Regulamin przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne 10 godzin od 6:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 2. Placówka funkcjonuje przez cały rok z miesięczną przerwą urlopową. Termin przerw ustala dyrektor w porozumieniu z Miejskim Zespołem do Obsługi Przedszkoli.
 3. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualnie obowiązująca Uchwała-wywieszona jest na tablicy informacyjnej dla rodziców i na stronie internetowej.
 4. Dzieci w przedszkolu mogą korzystać z trzech posiłków dziennie I- śniadanie (8.30-9.00), II śniadanie (11.00- 11.30), obiad (14.15-14.45).
 5. Opłata za przedszkole wypisywana jest na drukach ścisłego zarachowania.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są od 5-go do 15-go każdego miesiąca w godzinach wg harmonogramu oraz przelewem.
 7. Opłatę miesięczną ustala Zarząd Miasta w porozumieniu z organem prowadzącym.
 8. Bezpośredni nadzór nad placówka sprawuje MZdOP.
 9. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.
 10. W okresie ferii, przerw świątecznych, wakacji dyrektor ma prawo wprowadzić zmiany organizacyjne odnośnie ilości oddziałów.
 11. Rodziców obowiązuje znajomość regulaminu i Statutu przedszkola.
 12. Dzieci do przeszkolą należy przyprowadzać zdrowe.
 13. Dziecko mogą odbierać rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione przez rodziców.
 14. Rodzice przyprowadzają dzieci do sali i z sali odbierają.
 15. Dzieci przyprowadza się do godziny 8:00.
 16. Dziecko przebywa w swojej Sali do godziny 15:00, a os 15:00 do 16:00 pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 17. Dyrektor ma prawo do reorganizacji grup w związku z organizacja nowego roku szkolnego i zmiany nauczyciela. Jeżeli zmiana jest dokonywana w ciągu roku szkolnego zasięga opinii rodziców.