Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/alawieclaw/przedszkole12nowasol.pl/wordpress/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 12 w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

www.przedszkole12nowasol.pl

 

Koordynatorem do Spraw Dostępności w placówce organizacyjnej jest  mgr Alicja Jung

Kontakt

Telefon – +48 68 470 70 37

@ – przedszkolenowasol12@gmail.com

 

Data publikacji strony internetowej: 18.07.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia : 31.08.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • obrazki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla osób niewidomych.

Ułatwienia:

 • siatka strony www,
 • podświetlane linki do stron internetowych,
 • duże wyraziste ikony,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Alicja Jung

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • Aby dostać się na teren placówki, należy pokonać furtkę przy której zamontowany jest dzwonek, na który można zadzwonić po uzyskanie pomocy. Przy wejściu w widocznym miejscu umieszczony został również numer telefonu placówki.
 • Bramka wejściowa odgradzająca przedszkole od ulicy jest na tyle szeroka, że osoby poruszające się na wózku inwalidzkim nie powinny mieć problemów z jej pokonaniem. Istnieję również możliwość otworzenia dwuskrzydłowej bramy, co stanowi ułatwienie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Placówka przedszkola ma trzy wejścia do budynku. Aby dostać się do przedszkola wejściem głównym, należy pokonać schody oraz dwoje szerokich drzwi. Istnieje również możliwość wejścia do budynku wejściami bocznymi od strony placu przedszkola, gdzie do pokonania jest tylko próg.
 • W przedszkolu znajdują się dodatkowe krzesła przy gabinecie Dyrektora i Intendenta.
 • Osoby z ograniczeniami mogą być obsługiwane poza kolejnością, o czym informuje stosowna tablica umieszczona na drzwiach gabinetu Intendenta.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym
 • Placówka posiada własny parking, osoby z niepełnosprawnością mogą zajmować dwa miejsca oznaczone kopertą przeznaczone dla dostawców.

Dostępność cyfrowa:

 • Zachowanie odpowiedniego kontrastu tekstów na stronie – czarno-biały oraz zachowanie odpowiedniej wielkości liter.
 • Czytelny interface – unikanie elementów ruchomych i animacyjnych o jaskrawej barwie
 • Wyraźna struktura tekstu . Używanie w tekstach pogrubień, czytelnej czcionki oraz wypunktowań
 • Na stronie internetowej w zakładce kontakt znajdują się informacje adresowe i kontaktowe podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami wynikających z zapisów artykułu 6. Ustawy.

 Dostępność informacyjno- komunikacyjna

 • Na stronie internetowej w zakładce kontakt znajdują się informacje adresowe i kontaktowe podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami wynikających z zapisów artykułu 6. Ustawy.
 • W holu przedszkola na tablicy informacyjnej dla rodziców znajdują się informacje adresowe i kontaktowe podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami wynikających z zapisów artykułu 6. Ustawy.